Skip to content
Menu

Ploeg

Uit het huishoudelijk reglement (2022).

 1. Leden worden uitgenodigd zich inzetten voor en op de herenboerderij. Er bestaan binnen de coöperatie teams en ploegen. De teams en ploegen worden door het bestuur ingesteld. Teams worden aangestuurd door het bestuur en ploegen worden aangestuurd door de boer. Ze  kunnen beiden voor bepaalde of onbepaalde tijd worden ingesteld.
 2. Het besluit tot instelling van een team of ploeg bevat de naam van de team of ploeg, een doelomschrijving, de omvang of de samenstelling, de taken en bevoegdheden alsmede een begroting van de kosten. Een team of ploeg wordt beëindigd als het bestuur vaststelt dat de doelstelling bereikt is.
 3. Leden van een team of ploeg worden geworven onder de leden van de coöperatie.
 4. Het team of de ploeg benoemt zelf een coördinator.
 5. Elk iedere team of ploeg heeft binnen het bestuur een vaste contactpersoon. Ook wel portefeuillehouder genoemd.
 6. De coördinator van iedere team of ploeg brengt periodiek verslag uit over de werkzaamheden aan de portefeuillehouder of aan het bestuur.
 7. De teams en ploegen zijn bevoegd advies uit te brengen aan het bestuur, activiteiten binnen het aandachtsgebied voor te bereiden en, na instemming van het bestuur, uit te voeren.
 8. De teams en ploegen leggen via hun coördinatoren minimaal eenmaal per jaar, voorafgaande aan de jaarvergadering, verantwoording af aan het bestuur.
 9. Het zitting nemen in een team of ploeg vindt plaats op vrijwillige basis en betreft onbezoldigd werk. Het bestuur kan echter in uitzonderlijke situaties besluiten dat leden voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen en de hoogte hiervan vaststellen en legt hierover verantwoording af in de eerstvolgende algemene ledenvergadering. De door de teams of ploegen gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd mits deze vooraf door de penningmeester zijn goedgekeurd.
 10. De teams of ploegen kunnen zich met instemming van het bestuur laten bijstaan door externe adviseurs. Het bestuur kan financiële beperkingen opleggen aan de inschakeling van externe adviseurs.
 11. Het bestuur legt jaarlijks in de algemene ledenvergadering verantwoording af over de activiteiten en resultaten van de teams of ploegen.
Verified by ExactMetrics